V rámci dvouletého vzdělávacího projektu Career Boost Academy, pořadaného obecně prospěšnou společností Nadání a dovednosti za finanční podpory Velux Fundation se vám dostává do ruky tento dotazník.

Údaje z vyplněných dotazníků budou sloužit jako jeden z podkladů k brožuře Job Guide. Brožura má záměr sloužit jako průvodce pro žáky a studenty, kteří se rozhodují o své budoucí profesní dráze, stejně tak i pro jejich rodiče či učitele. Má pojednávat o nás a našich profesích, se kterými se setkáváme v každodenním životě a o kterých často ve skrytu duše sníme. Průvodce si klade za cíl přiblížit čtenáři slunné a stinné stránky jednotlivých profesí, potvrdit/vyvrátit mýty, které o profesích kolují a zároveň přimět čtenáře k pochopení chování/jednání lidí, kteří tyto profese vykonávají. Věříme, že tento vhled pomůže žákům a studentům udělat správné kariérní rozhodnutí.